دانشجو ودانشگاه
به نام خداوند اولین حسابدار جهان هستی

 
تاريخ : جمعه 1393/04/27ارسال توسط محمدرضا محققی
 
تاريخ : پنجشنبه 1392/12/22
ارسال توسط محمدرضا محققی

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي دكتري (نيمه متمركز) داخل سال 93، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

  كد و عنوان رشته امتحاني(دفترچه شماره 1)
دانلود 2101 - علوم جغرافيايي /1
دانلود 2102 - علوم جغرافيايي /2
دانلود 2103 - علوم جغرافيايي /3
دانلود 2104 - علوم جغرافيايي /4
دانلود 2105 - علوم جغرافيايي /5
دانلود 2106 - مجموعه علوم اقتصادي
دانلود 2107 - مجموعه علوم تاريخي /1
دانلود 2108 - مجموعه علوم تاريخي /2
دانلود 2109 - مجموعه علوم تاريخي /3
دانلود 2110 - مجموعه علوم اجتماعي /1
دانلود 2111 - مجموعه علوم اجتماعي /2
دانلود 2113 - حقوق عمومي
دانلود 2114 - حقوق جزاوجرم شناسي فقه وحقوق جزا
دانلود 2115 - حقوق بين الملل عمومي
دانلود 2116 - حقوق خصوصي فقه وحقوق خصوصي
دانلود 2117 - مجموعه علوم سياسي
دانلود 2118 - مجموعه مديريت
دانلود 2119 - حسابداري
دانلود 2120 - علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود 2121 - مجموعه فلسفه
دانلود 2122 - مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود 2123 - مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود 2124 - مجموعه علوم تربيتي /3
دانلود 2125 - مجموعه علوم تربيتي /4
دانلود 2126 - مجموعه علوم تربيتي /5
دانلود 2127 - مجموعه علوم تربيتي /6
دانلود 2128 - مجموعه علوم تربيتي /7
دانلود 2130 - مجموعه علوم تربيتي /8
دانلود 2131 - مجموعه علوم ارتباطات
دانلود 2132 - سنجش واندازه گيري
دانلود 2133 - مجموعه روان شناسي
دانلود 2134 - مجموعه باستان شناسي
دانلود 2135 - محيطزيست
دانلود 2136 - مجموعه كارافريني
دانلود 2137 - اينده پژوهي
دانلود 2138 - مجموعه الهيات /1
دانلود 2139 - مجموعه الهيات /2
دانلود 2140 - مجموعه الهيات /3
دانلود 2141 - مجموعه الهيات /4
دانلود 2143 - مجموعه كلام
دانلود 2144 - فقه شافعي
دانلود 2145 - مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز
دانلود 2146 - حقوق نفت وگاز
دانلود 2147 - اقتصادنفت وگاز
دانلود 2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي
دانلود 2149 - مجموعه مالي
دانلود 2150 - مطالعات زنان
دانلود 2151 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود 2152 - مجموعه تربيت بدني /1
دانلود 2153 - مجموعه تربيت بدني /2
دانلود 2154 - مجموعه تربيت بدني /3
دانلود 2155 - مجموعه تربيت بدني /4
دانلود 2156 - مجموعه تربيت بدني /5
دانلود 2201 - علوم زمين /1
دانلود 2202 - علوم زمين /2
دانلود 2203 - علوم زمين /3
دانلود 2204 - علوم زمين /4
دانلود 2205 - علوم زمين /5
دانلود 2206 - علوم زمين /6
دانلود 2208 - علوم زمين /7
دانلود 2209 - علوم زمين /8
دانلود 2210 - علوم زمين /9
دانلود 2211 - مجموعه شيمي /1
دانلود 2212 - مجموعه شيمي /2
دانلود 2213 - مجموعه شيمي /3
دانلود 2214 - مجموعه شيمي /4
دانلود 2215 - مجموعه شيمي /5
دانلود 2218 - فيتوشيمي
دانلود 2219 - هواشناسي
دانلود 2220 - زيست شناسي /1
دانلود 2221 - زيست شناسي /2
دانلود 2222 - زيست شناسي /3
دانلود 2223 - علوم جانوري /1
دانلود 2224 - علوم جانوري /2
دانلود 2225 - علوم جانوري /3
دانلود 2226 - زيست شناسي /4
دانلود 2227 - بيوشيمي
دانلود 2228 - زيست شناسي /5
دانلود 2229 - زيست شناسي /6
دانلود 2230 - بيوفيزيك
دانلود 2231 - زيست فناوري ميكروبي
دانلود 2232 - امار
دانلود 2233 - مجموعه رياضي /1
دانلود 2234 - مجموعه رياضي /2
دانلود 2235 - فيزيك دريا
دانلود 2236 - زيست شناسي دريا
دانلود 2237 - نانوفيزيك
دانلود 2238 - مجموعه فيزيك
دانلود 2239 - فوتونيك
دانلود 2240 - ژئوفيزيك /1
دانلود 2241 - ژئوفيزيك /2
دانلود 2242 - ژئوفيزيك /3
دانلود 2243 - ژئوفيزيك /4
دانلود 2244 - نانوشيمي
دانلود 2245 - ريززيست فناوري /نانوبيوتكنولوژي /
دانلود 2246 - بيوانفورماتيك
دانلود 2247 - علوم كامپيوتر
دانلود 2248 - مجموعه علوم شناختي
دانلود 2301 - مجموعه مهندسي برق /1
دانلود 2302 - مجموعه مهندسي برق /2
دانلود 2303 - مجموعه مهندسي برق /3
دانلود 2304 - مجموعه مهندسي برق /4
دانلود 2305 - مجموعه مهندسي برق /5
دانلود 2306 - مجموعه مهندسي برق /6
دانلود 2307 - مجموعه مهندسي عمران /1
دانلود 2308 - مجموعه مهندسي عمران /2
دانلود 2309 - مجموعه مهندسي عمران /3
دانلود 2310 - مجموعه مهندسي عمران /4
دانلود 2311 - مجموعه مهندسي عمران /5
دانلود 2312 - مجموعه مهندسي عمران /6
دانلود 2313 - مجموعه مهندسي عمران /7
دانلود 2314 - مجموعه مهندسي عمران /8
دانلود 2315 - مجموعه مهندسي عمران /9
دانلود 2316 - مجموعه مهندسي عمران /10
دانلود 2317 - مهندسي نقشه برداري /1
دانلود 2318 - مهندسي نقشه برداري /2
دانلود 2319 - مهندسي نقشه برداري /3
دانلود 2320 - مهندسي نقشه برداري /4
دانلود 2321 - مجموعه مهندسي مكانيك /1
دانلود 2322 - مجموعه مهندسي مكانيك /2
دانلود 2323 - مجموعه مهندسي مكانيك /3
دانلود 2324 - مجموعه مهندسي مكانيك /4
دانلود 2325 - مجموعه مهندسي مكانيك /5
دانلود 2326 - مجموعه مهندسي مكانيك /6
دانلود 2327 - مجموعه مهندسي مكانيك /7
دانلود 2328 - مجموعه مهندسي مكانيك /8
دانلود 2329 - مجموعه مهندسي مكانيك /9
دانلود 2330 - مهندسي دريا
دانلود 2331 - مهندسي هوا-فضا/1
دانلود 2332 - مهندسي هوا-فضا/2
دانلود 2333 - مهندسي هوا-فضا/3
دانلود 2334 - مهندسي هوا-فضا/4
دانلود 2335 - مهندسي معدن /1
دانلود 2336 - مهندسي معدن /2
دانلود 2337 - مهندسي معدن /3
دانلود 2338 - مهندسي معدن /4
دانلود 2339 - مجموعه مهندسي پليمر/1
دانلود 2341 - مجموعه مهندسي پليمر/2
دانلود 2343 - مهندسي محيطزيست /1
دانلود 2344 - مهندسي محيطزيست /2
دانلود 2345 - مهندسي محيطزيست /3
دانلود 2346 - مهندسي محيطزيست /4
دانلود 2347 - مهندسي پزشكي /1
دانلود 2348 - مهندسي پزشكي /2
دانلود 2349 - مهندسي پزشكي /3
دانلود 2350 - مجموعه مهندسي صنايع
دانلود 2353 - مهندسي نفت -مخازن
دانلود 2354 - مهندسي كامپيوتر/1
دانلود 2355 - مهندسي كامپيوتر/2
دانلود 2356 - مهندسي كامپيوتر/3
دانلود 2359 - مهندسي موادومتالورژي
دانلود 2360 - مهندسي شيمي /1
دانلود 2361 - مهندسي شيمي /2
دانلود 2362 - مهندسي شيمي /3
دانلود 2363 - علوم وفناوري نانو/1
دانلود 2364 - علوم وفناوري نانو/2
دانلود 2365 - مهندسي هسته اي /1
دانلود 2366 - مهندسي هسته اي /2
دانلود 2367 - مهندسي هسته اي /3
دانلود 2369 - مهندسي هسته اي /4
دانلود 2370 - مهندسي نساجي /1
دانلود 2371 - مهندسي نساجي /2
دانلود 2372 - مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود 2373 - مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود 2401 - مجموعه محيطزيست /1
دانلود 2402 - مجموعه محيطزيست /2
دانلود 2403 - مجموعه محيطزيست /3
دانلود 2404 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود 2405 - مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود 2406 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/1
دانلود 2407 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/2
دانلود 2408 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/3
دانلود 2409 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/4
دانلود 2411 - بيوتكنولوژي وژنتيك ملكولي محصولات باغباني
دانلود 2412 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /1
دانلود 2413 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /2
دانلود 2414 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /3
دانلود 2415 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /4
دانلود 2416 - اقتصادكشاورزي
دانلود 2418 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /1
دانلود 2419 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /2
دانلود 2420 - مجموعه علوم خاك /1
دانلود 2421 - مجموعه علوم خاك /2
دانلود 2422 - مجموعه علوم خاك /3
دانلود 2423 - مجموعه علوم خاك /4
دانلود 2424 - مجموعه علوم دامي /1
دانلود 2425 - مجموعه علوم دامي /2
دانلود 2426 - مجموعه علوم دامي /3
دانلود 2427 - مجموعه علوم ومهندسي اب /1
دانلود 2428 - مجموعه علوم ومهندسي اب /2
دانلود 2429 - مجموعه علوم ومهندسي اب /3
دانلود 2430 - هواشناسي كشاورزي
دانلود 2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود 2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود 2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود 2435 - مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي
دانلود 2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود 2437 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /1
دانلود 2438 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /2
دانلود 2439 - حشره شناسي كشاورزي
دانلود 2440 - بيماري شناسي گياهي
دانلود 2441 - مجموعه علوم جنگل /1
دانلود 2442 - مجموعه علوم جنگل /3
دانلود 2443 - مجموعه علوم جنگل /2
دانلود 2444 - مجموعه شيلات /1
دانلود 2445 - مجموعه شيلات /3
دانلود 2447 - مجموعه شيلات /2
دانلود 2448 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /1
دانلود 2449 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /2
دانلود 2450 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /3
دانلود 2451 - كشاورزي هسته اي /كشاورزي هسته اي /اصلاح نباتات وبي
دانلود 2452 - مجموعه علوم طيور
دانلود 2453 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /3
دانلود 2501 - مديريت پروژه وساخت
دانلود 2502 - معماري
دانلود 2503 - شهرسازي
دانلود 2504 - پژوهش هنرتاريخ تطبيقي وتحليلي هنر
دانلود 2505 - مرمت /1
دانلود 2506 - مرمت /2
دانلود 2609 - فيزيك پزشكي
دانلود 2601 - امارزيستي
دانلود 2602 - اموزش بهداشت
دانلود 2603 - انگل شناسي پزشكي
دانلود 2604 - ايمني شناسي پزشكي
دانلود 2605 - بيوشيمي باليني
دانلود 2606 - ژنتيك پزشكي
دانلود 2608 - فيزيولوژي
دانلود 2610 - ويروس شناسي پزشكي
دانلود 2612 - زيست فناوري پزشكي
دانلود 2613 - بهداشت حرفه اي
دانلود 2614 - علوم تشريحي
دانلود 2615 - پرستاري
دانلود 2616 - بهداشت محيط
دانلود 2617 - باكتري شناسي پزشكي
دانلود 2618 - هماتولوژي ازمايشگاهي وبانك خون
دانلود 2619 - قارچ شناسي پزشكي
دانلود 2701 - جراحي دامپزشكي
دانلود 2702 - مامائي وبيماريهاي توليدمثل دام
دانلود 2703 - بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود 2704 - بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود 2705 - راديولوژي دامپزشكي
دانلود 2706 - كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود 2707 - پاتولوژي دامپزشكي
دانلود 2708 - بهداشت وبيماريهاي طيور
دانلود 2709 - بيوشيمي
دانلود 2710 - بهداشت ابزيان
دانلود 2711 - بهداشت موادغذايي
دانلود 2714 - انگل شناسي دامپزشكي
دانلود 2715 - باكتري شناسي
دانلود 2716 - ويروس شناسي
دانلود 2718 - ايمني شناسي
دانلود 2719 - بيوتكنولوژي /زيست فناوري /
دانلود 2722 - فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود 2723 - فيزيولوژي
دانلود 2724 - اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود 2725 - بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود 2801 - زبان وادبيات فارسي
دانلود 2802 - زبان وادبيات عرب
دانلود 2803 - مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود 2804 - مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود 2805 - مجموعه زبان روسي
دانلود 2806 - زبان الماني
دانلود 2807 - اموزش زبان انگليسي
دانلود 2808 - زبان وادبيات انگليسي
دانلود 2809 - ترجمه
دانلود 2810 - مجموعه زبان شناسي
دانلود 2811 - فرهنگ وزبانهاي باستاني

 

  دفترچه شماره 2
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (1)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (2)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (3)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (4)
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي فني-مهندسي
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي علوم انساني
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي
دانلود كليه رشت هاي گروه آزمايشي هنر
دانلود گروه آْزمايشي علوم پزشكي (1)
دانلود گروه آزمايشي علوم پزشكي (2)
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي دامپزشكي
دانلود گروه آزمايشي زبان - كدرشته 2801 و 2811
دانلود گروه آزمايشي زبان عربي
دانلود گروه آزمايشي زبان فرانسه
دانلود گروه آزمايشي زبان روسي
دانلود گروه آزمايشي زبان آلماني
دانلود گروه آزمايشي زبان - كد رشته هاي 2807 و 2808 و 2809 و 2810
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورارسال توسط محمدرضا محققی
 
تاريخ : دوشنبه 1392/02/30
ارسال توسط محمدرضا محققی
 
تاريخ : دوشنبه 1392/02/30

جهت استفاده از امکـانات سيستم از Internet Explorer استفاده نماييد.


بهتـرين حالت نمايش صفحات 768 * 1024 مي باشد.ارسال توسط محمدرضا محققی
 
تاريخ : یکشنبه 1392/02/01
ارسال توسط محمدرضا محققی

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ پیکر مرحوم اسلامی بیدگلی استاد دانشگاه و مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با حضور خانواده آن مرحوم و شماری از دانشگاهیان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تشییع و سپس در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

غلامرضا اسلامی بیدگلی سال 1325 در بیدگل کاشان به دنیا آمد و سپس به همراه خانواده خود به تهران عزیمت کرد و تحصیلات خود را در پایتخت پشت سر گذاشت.

وی مدرک لیسانس خود را در رشته حسابداری از موسسه عالی حسابداری دریافت کرد و برای تکمیل تحصیلاتش راهی انگلیس شد.

اسلامی بیدگلی سال 1357 دکترای خود را از دانشگاه کرنفلید انگلیس کسب کرد و به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران در دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته های تئوری های پیشرفته، مهندسی مالی و مدیریت سرمایه گذاری مشغول به تحصیل شد.

این صاحب نظر اقتصادی که صاحب بیش از 100 مقاله علمی پژوهشی و کتاب است در طول دوران خدمت خود در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دیوان محاسبات، هیئت نظارت سازمان حسابرسی و شرکت چوب و کاغذ ایران فعالیت داشت.

مجلس بزرگداشت مرحوم اسلامی بیدگلی ساعت 14 روز چهارشنبه 14 فروردین در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.ارسال توسط محمدرضا محققی


فقدان غم انگیز چهره ماندگارحسابداری ومدیریت کشور جناب آقای دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی
را به خانواده محترم ایشان وچامعه علمی کشور تسلیت عرض نموده وبرای ایشان علو درجــــات را
از خداوند منان خواهانیم .
ارسال توسط محمدرضا محققی
 
تاريخ : چهارشنبه 1392/01/07

جناب آقای دکتر افشین عاطفی
از زحمات حضرتعالی درخصوص چاپ ونشر آثاربزرگان گمنام منطقه کاشان به خصوص کتاب ارزشمند تذکرةالذّاکرین، رسالهٔ صوفیّهٔ صفویّه، مناجات از محقّق بیدگلی تقدیر وتشکرنموده وبرای شما آرزوی توفیق روز افزون را از خداوند منان خواهانم .ارسال توسط محمدرضا محققی
 
تاريخ : چهارشنبه 1392/01/07
ارسال توسط محمدرضا محققی